Qwizcards Embed codes Login/edit


[qdeck random="true" card_back="none"]

[h] Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

[i] REAKTIONSTYPER OCH REAKTIONSMEKANISMER
Niklas Dahrén, kemilektioner.se

[start]

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Additionsreaktion 

[q] I denna reaktion bildas nästan enbart den ena av
produkterna. Vilken? 

 

[a] 2-brompropan

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Substitutionsreaktion
SN1 

[q] Vilken är reaktionstypen?

[a] Substitutionsreaktion
SN2 

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Additionsreaktion 

[q] Vilken typ av karbokatjon syns på bilden?


[a] Tertiär karbokatjon 

[q] Detta är steg 2 i en typ av reaktion som kallas för...?

[a] Substitutionsreaktion
SN1 

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Substitutionsreaktion
SN1 

[q] Nukleofiler

[a] Nukleofiler ("kärnälskare") är ämnen (molekyler eller joner) som attraheras av positiv laddning. Nukleofiler har minst ett fritt elektronpar (alt. en dubbel eller trippelbindning) och är också ofta negativt laddade p.g.a. att de har fått ett elektronöverskott. Det fria elektronparet kan de använda för att ”attackera” och skapa bindningar till fullständigt eller partiellt positivt laddade ämnen, s.k. elektrofiler.

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Substitutionsreaktion
SN1 

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Syra-basreaktion (protolysreaktion)

[q] Elektrofiler

[a] Elektrofiler (”elektronälskare”) är ämnen (molekyler eller joner) som attraheras av negativ laddning. De attraheras av ämnen som har fria elektroner och extra mycket om ämnet har ett elektronöverskott så att en negativ laddning uppstår. Elektrofilerna består av eller innehåller atomer som är fullständigt eller partiellt positivt laddade eftersom atomerna har fått ett elektronunderskott.

[q] Karbokatjoner

[a] En karbokatjon är en positivt laddad jon med laddningen koncentrerad på en kolatom. Karbokatjoner uppkommer som intermediärer (övergångsprodukter/mellansteg) i organiska reaktioner. De är mycket reaktiva p.g.a. den starka positiva laddningen och har därför väldigt kort livstid. Karbokatjoner kan fungera som elektrofiler eftersom de har en positivt laddad kolatom.

[q] SN1-reaktion


[a] SN1-reaktioner:
SN
:
Nukleofil substitutionsreaktion (S = Substitutionsreaktion, N = Nukleofil attack).

1: Detta är en s.k. monomolekylär reaktion där enbart den ena av de två  reaktanterna (ej nukleofilen) deltar i det hastighetsbestämmande första reaktionssteget (totalt är det två reaktionssteg vid en SN1-reaktion).

Reaktionsmekanism: Reaktionen sker i 2 steg. I steg 1 lossnar den lämnande gruppen (halogenen) i form av en negativ jon och det skapas en karbokatjon, i steg 2 attackerar nukleofilen karbokatjonen och skapar en bindning.

[q] SN2-reaktion

[a]


SN2-reaktioner:
SN
:
Nukleofil substitutionsreaktion (S = Substitutionsreaktion, N = Nukleofil attack).

2: Detta är en s.k. bimolekylär reaktion där båda reaktanterna deltar i det hastighetsbestämmande reaktionssteget (vilket också är det enda reaktionssteget som sker vid en SN2-reaktion).

Reaktionsmekanism: Reaktionen sker i 1 steg. Nukleofilen attackerar elektrofilen (halogenalkanen) bakifrån och börjar skapa en bindning, samtidigt som den lämnande gruppen (halogenen) lossnar framtill i form av en negativ jon.

[q] Vilken typ av karbokatjon bildas som intermediär i denna reaktion?


[a] En primär karbokatjon 

[q] Vilken typ av karbokatjon bildas som intermediär i denna reaktion?


[a] En tertiär karbokatjon 

[q] Vilken typ av substitutionsreaktion kan ske med denna molekyl?


[a] SN1 p.g.a. ett tertiärt kol (steriskt hinder) 

[q] Vilken typ av substitutionsreaktion sker lättast med denna molekyl?


[a] SN2 p.g.a. ett primärt kol (litet steriskt hinder) 

[q] σ-bindning (sigma-bindning)

[a] Varje dubbelbindning består av en sigma-bindning (σ-bindning) samt en pi-bindning (π-bindning). De 2 elektronerna i sigmabindningen kallas för sigma-elektroner medan de 2 elektronerna i pibindningen kallas för pi-elektroner. OBS: Vanliga enkelbindningar är alltid sigma-bindningar.
σ-elektronerna befinner sig mellan atomkärnorna och attraheras där starkt av atomkärnorna. Detta skapar en stark bindning som kräver mycket energi för att bryta. Sigma-elektronerna sitter hårt fast och har därför svårt att reagera och skapa bindningar till andra ämnen.

[q] π-bindning (pi-bindning) 

[a] Varje dubbelbindning består av en sigma-bindning (σ-bindning) samt en pi-bindning (π-bindning). De 2 elektronerna i sigmabindningen kallas för sigma-elektroner medan de 2 elektronerna i pibindningen kallas för pi-elektroner. OBS: Vanliga enkelbindningar är alltid sigma-bindningar.
π-elektronerna i π-bindningen har blivit repellerade av σ-elektronerna och befinner sig därför inte mellan atomkärnorna utan rör sig snarare ovanför och nedanför atomkärnorna. Dessa elektroner attraheras därmed inte lika mycket av atomkärnorna, sitter lösare och kan därför lättare reagera och skapa bindningar till andra ämnen.

[q] Reaktionen mellan propen och vätebromid är en...?

[a] Additionsreaktion (propen har en dubbelbindning) 

[q] Markovnikovs regel

[a] Markovnikovs regel:
Vid addition av en vätehalogenid/vätehalid eller av vatten till en alken kommer vätet hamna på den kolatom vid dubbelbindningen som redan binder flest antal väten (halogenen, eller OH-gruppen om det gäller vatten, hamnar därför på den kolatom vid dubbelbindningen som binder minst antal väten).  
Markovnikovs regel (lite annorlunda uttryckt):

Vid addition av en vätehalogenid/vätehalid eller av vatten till en alken kommer vätet placeras på den plats som ger upphov till den mest stabila karbokatjonen.

[q] Förklara reaktionsmekanismen vid nedanstående reaktion och varför det i praktiken nästan enbart är den ena produkten som bildas!


[a] Steg 1 - En karbokatjon bildas: Propen är en nukleofil p.g.a. pi-elektronerna i dubbelbindningen. Vätejonen/protonen som avges från vätebromid fungerar samtidigt som en elektrofil. Pi-elektronerna i dubbelbindningen hos propen skapar en bindning till protonen. Det skapas då alltså en bindning mellan protonen och en av kolatomerna i propen. Propen har nu blivit en karbokatjon.

Steg 2 - En nukleofil attack sker på karbokatjonen: I steg 2 kommer bromidjonen (nukleofilen) attackera den uppkomna karbokatjonen (elektrofilen) i en s.k. nukleofil attack. Bromidjonen har fria elektroner som den använder för att skapa en bindning till karbokatjonen.

 

Produkten som bildas är i stort sätt enbart 2-brompropan. Anledningen är att sekundära karbokatjoner är mer stabila/mindre reaktiva än primära. Det krävs därför mindre aktiveringsenergi för sekundära karbokatjoner att bildas, och det är därför större sannolikhet att dessa bildas. Därför kommer det att bildas nästan enbart 2-brompropan eftersom intermediären då blir en sekundär karbokatjon. För att 1-brompropan ska bildas så krävs det nämligen att en primär karbokatjon bildas som intermediär vilket alltså kräver mer aktiveringsenergi.

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Kondensationsreaktion 

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Hydrolysreaktion 

[q] Vilken är reaktionstypen?


[a] Eliminationsreaktion 

[q] Redogör för reaktionsmekanismen bakom estrars kondensationsreaktioner

[a]  

[q] Vilka ämnen behövs vanligtvis för att kunna syntetisera en ester?

[a] En karboxylsyra + en alkohol + en stark syra (katalysator)

[q] Reaktionsmekanism

[a] En reaktionsmekanism beskriver stegvis hur en viss kemisk reaktion går till. Många kemiska reaktioner sker nämligen i flera små steg (delreaktioner) innan de slutgiltiga produkterna bildas.

Reaktionsmekanismen innefattar hur de kemiska bindningarna förändras (vilka gamla bindningar som bryts i reaktanterna och vilka nya som skapas) och hur övergångstillståndet/det aktiverade komplexet uppstår inkl. dess sammansättning/struktur.
Reaktionsmekanismen visar till sist vilka de slutgiltiga produkterna är, inkl. deras struktur, samt hur dessa uppstår.

[x] Niklas Dahrén, kemilektioner.se 

[restart]


[/qdeck]


You can show this quiz/flashcard deck within a page on Facebook pages, Google Sites, and elsewhere.  Your users will just see the quiz/flashcard deck; it will look like it's right there on your page (rather than this Qwizcards page).

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

You can embed an iframe in a tab on a Facebook page (e.g., from your Home Page: ▾ > Create Page > Local Business or Place).  This worked for us (November 2017).

After you've created a page, add the “Static HTML” app to your page.  Static HTML: iframe tabs  (opens in new tab)

Once you see “To start using this app, click in this area and enter your code”, replace all of the text there with the embed code (above).  Click Save & Publish, then click View on Facebook. 

The tab shows up on your Facebook page (again, not your home page) – perhaps under “▾ See more” in the left sidepanel – as “Welcome”.  You can view it there. 

You can change the name of the tab: Settings > Edit Page > Tabs > Welcome > Settings > Edit Settings

You can change the embed code (to customize the border color, the width and height of the quiz/flashcard deck, etc).  When viewing the tab, click the green “Edit tab” button.  Make your changes, click “Save and Publish”, then click “View on Facebook”.

URL

URL copied to clipboard

Instructions

These steps worked for us (November 2017).

In editing mode do: Insert > “More gadgets...”

Enter “iframe” in the search box.

Click this one (not the first one):

Then click “Select”

It shows options for Title and Title URL.  These are optional.  The next option is “src”.  Enter the URL (above) there.

Set the “Width” and “Height” options here.  (The Qwizcards default is 500 x 300 pixels.) 

Also, down below under “Display”, set those “Width:” and “Height:” options.  Then click “OK”.

You can adjust these settings later by clicking the gadget and the “Properties” icon

URL

URL copied to clipboard

Instructions

On right pane, INSERT > Embed URL

Enter the URL (above). It says “Whole page...” but Qwizcards will just show the quiz/flashcard deck.

Enter “iframe” in the search box.

Click INSERT

Use the blue border to resize the frame - this takes some trial and error (use the Preview icon to see the result).

URL

URL copied to clipboard

Instructions

If you have or can install a WordPress plugin that supports iframes – for example, iframe (opens in new tab) – then just paste the URL, above, into the src parameter of the shortcode.

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

If you edit with Text mode, then you can paste-in the embed code (above) and this quiz/flashcard deck will appear when you view your WordPress page.

“Text” mode is the tab that is an alternative to “Visual” at the top right of the WordPress editor window.  Paste the embed code where you want your quiz/flashcard deck to appear on your page.  You can then continue editing in Visual mode.

By default, the size and border color and style will be set to the quiz/flashcard deck’s size and border.  You can customize these on your page by changing the data-style attribute in the embed code.

Please note: the wordpress.com free plan (among others) does not allow embeds, so this won’t work there! 

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

On any page that allows Javascript, place the embed code (above) in the <body> section of your page where you want your quiz/flashcard deck to appear. The embed script will create an iframe (“inline frame”) and load the quiz/flashcard deck there.

By default, the iframe size and border color and style will be set to the quiz/flashcard deck’s size and border.  You can customize these on your page with the data-style attribute in the embed code.

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

To embed in Canvas and other sites that do not allow JavaScript, use the embed code above.  In Canvas you can use the “Insert/edit media” icon, or you can use the “HTML Editor”.  After clicking Insert/edit media, choose the “Embed” tab, and paste in the embed code.

Or you can paste the embed code directly into your page after clicking “HTML Editor”.

You may have to adjust the width and height numbers to match your quiz/flashcard deck.